Statut Klubu

STATUT
KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ W OPOLU

 

Rozdział I
Nazwa, teren działania i prawa stowarzyszenia

§ 1.

1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę: KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ w OPOLU - nazywane w dalszym ciągu Klubem.
2. Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiada osobowość prawną i jest organizacją pozarządową, która swoją działalność statutową prowadzi na rzecz ogółu społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem członków stowarzyszenia.
3. Klub jest organizacją pożytku publicznego.

§ 2.

Klub używa własnej pieczęci, której wzór ustala Zarząd Klubu.

§ 3.

Terenem działalności Klubu jest województwo opolskie.

§ 4.

Siedzibą władz Klubu jest miasto Opole.

§ 5.

Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

§ 6.

Na terenie swojego działania Klub ma prawo tworzenia oddziałów terenowych, zwanych dalej Oddziałami.

§ 7.

1. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swych spraw Klub może zatrudniać pracowników.
3. Klub może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego.
4. Działalność odpłatna pożytku publicznego może obejmować zadania w zakresie organizacji pielgrzymek.
5. Działalność nieodpłatna pożytku publicznego może obejmować zadania w zakresie pozaszkolnych form kształcenia, opieki społecznej i działalności wychowawczej bez zakwaterowania, działalności organizacji religijnych, organizowania wystaw i urządzania konkursów, działalności bibliotek niepublicznych oraz działalności związanej ze sportem.
6. Cały dochód z działalności statutowej oraz działalności gospodarczej Klub oraz jego Oddziały przeznacza na działalność statutową i nie może dochodu tego przeznaczyć do podziału pomiędzy swoich członków.
7. Klub oraz Oddziały posiadające osobowość prawną mogą prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa, w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Działalność gospodarcza ma charakter wyłącznie dodatkowy w stosunku do działalności pożytku publicznego.

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 8.

1. Klub jest społeczną organizacją katolików, którzy zgodnie ze swoim światopoglądem mają na celu:
1) działalność w oparciu o naukę Kościoła Katolickiego dla kształtowania osobowości i wychowania człowieka świadomego swych obowiązków patriotycznych, osobistych i społecznych,
2) zgodną z nauką Kościoła Katolickiego i ponadtysiącletnią kulturą chrześcijańskiej Polski działalność społeczno-kulturalną, oświatowo-wychowawczą i charytatywno-opiekuńczą,
3) podejmowanie działań zapobiegających zjawiskom patologii społecznej,
4) wyrażanie opinii i zgłaszanie postulatów w sprawach dotyczących zagadnień moralnych, kulturalnych, społecznych, gospodarczych i politycznych.
2. Do osiągnięcia celów statutowych Klub dąży w szczególności poprzez:
1) naukę, edukację, oświatę i wychowanie,
2) działalność w zakresie upowszechniania kultury i sztuki,
3) podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa narodowego,
4) upowszechnianie krajoznawstwa oraz organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
5) działalność z zakresu ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
6) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
7) prowadzenie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom indywidualnym, w szczególności członkom Klubu, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
8) działalność charytatywną i na rzecz osób niepełnosprawnych,
9) ochronę i promocję zdrowia,
10) promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
11) działalność z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
12) współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego oraz ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami o podobnym lub zbliżonym profilu działania w kraju i za granicą,
13) fundowanie i przyznawanie nagród, wyróżnień, stypendiów, dyplomów i odznak klubowych,
14) promowanie i organizowanie wolontariatu,
15) upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
16) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
3. Prowadzenie przez Klub działalności, o której mowa w ust. 2 może odbywać się we współpracy z organami administracji publicznej prowadzącymi działalność w sferze zadań publicznych w zakresie odpowiadającym zadaniom statutowym Klubu.
4. Współpraca, o której mowa w ust. 3, może polegać na przyjęciu zlecenia realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w odrębnych przepisach w formie wykonywania powierzonych zadań publicznych przy udzielonej dotacji na finansowanie ich realizacji, lub innych form wsparcia.
5. Współpraca, o której mowa w ust. 3, może również przyjąć formy:
1) wzajemnego informowania się o planowych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,
2) konsultowania, odpowiednio do zakresu działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej Klubu,
3) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli Klubu i właściwych organów administracji publicznej.

Rozdział III
Członkostwo Klubu

§ 9.

1. Członkami Klubu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat, pozostające w zgodzie ze światopoglądem katolickim i zasadami wiary i moralności wypływającymi z nauki Kościoła Katolickiego, uznające Statut Klubu.
2. Członkowie Klubu dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.

§ 10.

Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych i członków wspierających następuje na mocy uchwały Zarządu Klubu na podstawie złożonej deklaracji zaopiniowanej przez członka zwyczajnego Klubu oraz opinii pisemnej Proboszcza własnej parafii lub osoby przez niego upoważnionej.

§ 11.

Członkiem honorowym może zostać zasłużony członek zwyczajny, który zmienił miejsce zamieszkania poza województwo opolskie, lub osoba szczególnie zasłużona dla Klubu. Decyzję w tej sprawie podejmuje Walne Zebranie członków Klubu na wniosek Zarządu Klubu. Pozbawienie godności członka honorowego następuje w tym samym trybie.

§ 12.

Członek zwyczajny Klubu ma prawo:
1) brać udział w działalności Klubu,
2) realizować czynne i bierne prawo wyborcze do Władz Klubu.

§ 13.

Członek zwyczajny Klubu ma obowiązek:
1) realizować światopogląd katolicki w życiu osobistym i społecznym,
2) ściśle przestrzegać Statut, stosować się do uchwał Władz Klubu i wprowadzać je w życie,
3) brać udział w działalności Klubu,
4) regularnie płacić składki członkowskie.

§ 14.

Członek wspierający Klubu ma prawo:
1) uczestniczyć w Walnym Zebraniu z głosem doradczym,
2) brać udział w działalności Klubu.

§ 15.

Członek wspierający Klubu ma obowiązek regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 16.

1. Członek honorowy ma prawo:
1) brać udział w działalności Klubu,
2) realizować czynne prawo wyborcze do Władz Klubu.
2. Obowiązkiem członka honorowego Klubu jest przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu.

§ 17.

1. Za nieprzestrzeganie Statutu Zarząd Klubu ma prawo udzielić członkowi upomnienie, naganę albo wykluczyć z Klubu.
2. Od decyzji Zarządu Klubu członek ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania. Do chwili prawomocnej decyzji Walnego Zebrania członek Klubu jest zawieszony w swoich prawach i obowiązkach.

§ 18.

1. Przynależność do Klubu oraz związane z nią prawa i obowiązki ustają z chwilą:
1) wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu,
2) wykluczenia z Klubu w trybie § 17 Statutu,
3) zgonu.
2. Zarząd Klubu ma prawo dokonać skreślenia członka Klubu z powodu niepłacenia składek przez okres jednego roku.

Rozdział IV
Organizacja Klubu

§ 19.

W strukturze organizacyjnej Klubu mogą działać Oddziały i sekcje problemowe.

§ 20.

1. Zarząd Klubu może powołać Oddziały z inicjatywy co najmniej 7 członków zwyczajnych Klubu w celu prowadzenia działalności klubowej, gdy z przyczyn organizacyjnych jest to uzasadnione.
2. Oddział realizuje cele Klubu określone w § 8 Statutu, zgodnie z planem pracy oraz preliminarzem budżetowym Oddziału.

§ 21.

1. Zarząd Klubu może zawiesić działalność Zarządu Oddziału, jeżeli narusza on postanowienia Statutu.
2. Zawieszenie następuje na czas określony.
3. Na okres zawieszenia Zarząd Klubu powołuje trzyosobowy zarząd komisaryczny w składzie przewodniczącego i dwóch członków.
4. Zarząd komisaryczny ma uprawnienia i obowiązki Zarządu Oddziału.
5. Zarząd Klubu może zlikwidować Oddział lub zawiesić jego działalność.
6. Likwidacja Oddziału następuje na drodze uchwały Zarządu Klubu, podjętą większością 2/3 statutowego składu, na wniosek Zarządu Oddziału lub z własnej inicjatywy.

§ 22.

Sekcje problemowe powołuje Zarząd Klubu z inicjatywy własnej lub członków Klubu w celu realizowania zadań Klubu w zakresie danego problemu za pomocą środków określonych w § 8 Statutu.

§ 23.

Na czele sekcji problemowej stoi jej przewodniczący powołany przez Zarząd Klubu.

§ 24.

Uprawnienia wynikające z § 22 i § 23 przysługują również zarządom Oddziałów.

Rozdział V
Władze Klubu

§ 25.

1. Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie członków zwyczajnych zwane dalej Walnym Zebraniem,
2) Zarząd Klubu liczący od 7 do 13 członków,
3) Komisja Rewizyjna licząca od 3 do 5 członków.
2. Kadencja Władz Klubu trwa 3 lata.
3. Uchwały Władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do glosowania, o ile Statut nie stanowi inaczej.

§ 26.

1. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest raz do roku.
2. Członkowie Klubu zawiadamiani są o miejscu i terminie Walnego Zebrania z podaniem porządku obrad przynajmniej na 14 dni przed Zebraniem.

§ 27.

Do zakresu działania Walnego Zebrania należy:
1) uchwalanie Statutu oraz zmian w Statucie,
2) wybór Prezesa Klubu, Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd Klubu sprawozdania z działalności Klubu,
4) ustalanie założeń programowych działalności Klubu i podejmowanie uchwał,
5) zatwierdzenie budżetu Klubu opracowanego przez Zarząd Klubu,
6) rozpatrywanie wniosków Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,
7) udzielanie tub odmówienie udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu,
8) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu,
9) rozpatrywanie spraw spornych wynikających z § 17 Statutu,
10) nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego zgodnie z § 11,
11) ustanowienie funkcji prezesa honorowego Klubu,
12) ustalanie wysokości składki członkowskiej,

§ 28.

Walne Zebranie jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych oraz w drugim terminie, wyznaczonym przez Zarząd Klubu, bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych.

§ 29.

Walne Zebranie dokonuje oddzielnie wyborów Prezesa Klubu, Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym, przy nieograniczonej liczbie kandydatów.

§ 30.

Zarząd Klubu oraz Komisja Rewizyjna dla uzupełnienia swego składu mają prawo dokooptowania do swego grona nowych członków w liczbie nie większej jak ? ogólnej liczby wybranych członków.

§ 31.

Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Klubu z inicjatywy własnej lub na wniosek:
1) Komisji Rewizyjnej,
2) 1/3 członków zwyczajnych Klubu
w terminie czterech tygodni od daty wpłynięcia wniosku.

§ 32.

1. Zarząd Klubu kieruje pracą Klubu i odpowiada za swą działalność przed Walnym Zebraniem.
2. Członkiem Zarządu Klubu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Na czele Zarządu Klubu stoi Prezes Klubu. Zarząd Klubu ze swego grona wybiera jednego lub dwóch zastępców Prezesa Klubu, sekretarza i skarbnika.
4. W skład Zarządu Klubu wchodzi również ksiądz asystent kościelny mianowany przez Biskupa Diecezji Opolskiej oraz honorowy prezes Klubu, jeśli Walne Zebranie podejmie taką uchwałę. Wymienione osoby nie pełnią funkcji w Zarządzie Klubu, o których mowa w ust. 3.

§ 33.

1. Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. W okresie wakacji Zarząd Klubu nie ma obowiązku zbierania się.
2. Posiedzenia Zarządu Klubu są prawomocne przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu Klubu. Uchwały Zarządu Klubu zapadają zwykłą większością głosów.

§ 34.

Do zakresu działania Zarządu Klubu należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania,
2) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań,
3) opracowanie preliminarza budżetowego Klubu,
4) podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjmowania zapisów i darowizn,
5) powoływanie oddziałów i sekcji problemowych oraz ich zawieszanie lub rozwiązywanie,
6) przygotowanie na Walne Zebranie rocznych planów działalności Klubu,
7) przygotowywanie okresowych sprawozdań merytorycznych i finansowych przewidzianych przepisami prawa,
8) podejmowanie uchwał formułujących stanowisko Klubu wobec aktualnych problemów ogólnokrajowych lub lokalnych z własnej inicjatywy lub na wniosek Oddziałów i sekcji problemowych,
9)  gospodarowanie funduszami i majątkiem Klubu w granicach określonych budżetem
oraz obowiązującymi przepisami,
10) zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów oraz udzielanie wszelkiego rodzaju pełnomocnictw,
11) podejmowanie uchwał w przedmiocie kupna, sprzedaży, zmiany i obciążenia nieruchomości, z zastrzeżeniem postanowień § 44 ust. 2,
12) występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania o nadanie tytułu członka honorowego.

§ 35.

1. Oświadczenia woli w imieniu Klubu składa Prezes Klubu lub jego zastępca. Zarząd Klubu może w drodze uchwały upoważnić także inne osoby do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu ze wskazaniem zakresu upoważnienia.
2. W umowach zawieranych z członkiem Zarządu Klub reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany uchwałą tego organu.

§ 36.

1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Klubu.
2. Komisja Rewizyjna jest organem niezależnym od Zarządu Klubu i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu, zwykłą większością głosów,
przy obecności co najmniej połowy jej członków.
4. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
5. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola działalności organizacyjnej i programowej Klubu,
2) kontrola gospodarki finansowej i majątkowej Klubu,
3) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu oraz wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu,
4) wnioskowanie do Zarządu Klubu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
5) udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Klubu.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Klubu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
8. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Rozdział VI
Oddziały

§ 37.

Władzami Oddziału są:
1. Zebranie członków zwyczajnych Oddziału zwane dalej Zebraniem Członków.
2. Zarząd Oddziału w składzie 3-5 osób.
3. Przepis § 32 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 38.

Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Oddziału w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz do roku.

§ 39.

Do kompetencji Zebrania Członków należy:
1) uchwalanie kierunków działalności Oddziału,
2) wybór Zarządu Oddziału,
3) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Oddziału,
4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
5) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących Oddziału.

§ 40.

1. Zarząd Oddziału składa się z Prezesa Oddziału, sekretarza, skarbnika oraz nie więcej niż 2 członków Zarządu Oddziału. Zarząd Oddziału wybierany jest przez Zebranie Członków na okres 3 lat w głosowaniu tajnym, przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zwykłą większością głosów.
2. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
1) reprezentowanie Oddziału,
2) kierowanie pracą Oddziału,
3) opracowywanie planów pracy oraz preliminarza wydatków Oddziału,
4) prowadzenie gospodarki finansowej Oddziału w ramach posiadanych pełnomocnictw,
5) wykonywanie uchwał władz Klubu,
6) sporządzanie sprawozdań,
7) podejmowanie uchwał dotyczących problemów lokalnych po uprzedniej akceptacji Zarządu Klubu,
8) zwoływanie Zebrania Członków,
9) udział w spotkaniach z Zarządem Klubu.
3. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Oddziału składa Prezes Oddziału lub łącznie skarbnik i sekretarz.

§ 41.

1. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje Prezes Oddziału.

§ 42.

Uprawnienia, obowiązki oraz kompetencje wynikające z § 25 ust. 3, § 28, § 30 i § 31 stosuje się odpowiednio do funkcjonowania Oddziału.

Rozdział VII
Fundusze i majątek

§ 43.

1. Fundusze Klubu składają się z:
1) składek członkowskich,
2) darowizn, zapisów, spadków, subwencji i dotacji,
3) dochodów z ofiarności publicznej,
4) dochodów z prowadzonej działalności statutowej.
2. Klub może być właścicielem majątku ruchomego i nieruchomego.

§ 44.

1. Majątkiem i funduszami Klubu dysponuje Zarząd Klubu w ramach preliminarza budżetowego, przy czym rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
2. Uprawnienia Zarządu Klubu, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą nabycia lub zbycia majątku nieruchomego. W tym zakresie konieczna jest uchwała Walnego Zebrania.
3. Zarząd Oddziału dysponuje funduszami na podstawie zatwierdzonego preliminarza budżetowego i pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd Klubu.

§ 45.

Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu i jego Oddziałów
w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ?osobami bliskimi?,
2) przekazywania majątku Klubu i jego Oddziałów na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku Klubu i jego Oddziałów na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu,
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VIII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu

§ 46.

Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu mogą nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania większością 2/3 głosów. Zmiany w Statucie wymagają zatwierdzenia w postępowaniu rejestrowym.

§ 47.

1. W przypadku rozwiązania Klubu, Walne Zebranie określa przekazanie posiadanego majątku
i funduszy Klubu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, powołując w tym celu komisję likwidacyjną.
2. W razie rozwiązania Klubu przez sąd, majątek Klubu przechodzi na cele charytatywne Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Polsce.

§ 48.

Z dniem 1 czerwca 2013 r. dotychczasowi członkowie uczestnicy stają się z mocy prawa członkami zwyczajnymi.

 


Statut Klubu uchwalony został na posiedzeniu członków założycieli Klubu w dniu 12 stycznia 1981 r. i zatwierdzony przez Wojewodę Opolskiego w dniu 27 lutego 1981 r. Walne Zebranie członków Klubu uchwaliło zmiany w Statucie w dniach 6 marca 2004 r., 19 marca 2005 r., 16 marca 2013 r. oraz 20 kwietnia 2016 r.