Zaproszenie na spotkania w maju 2018

JUŻ SIĘ ZBLIŻYŁ MIESIĄC MAJ, * już rozkwita ziemski kraj, * Dziś swej Matce i swej Pani * Każ-dy cześć i chwałę daj.

Ptaszęta się radują, * Maryi wyśpiewują, * Bo i one Matce Bożej * Wdzięczność swą okazują.

Łąki, pola i gaje, * Wszystko Jej cześć oddaje, * Bo co tylko jest na ziemi, * Jej opieki doznaje.

Wszystkie miasta z wioskami * Brzmią Maryi pieśniami, * I każdy z pokorą woła: * Módl się, Matko za nami!

I my, śliczna Jutrzenko, * O najświętsza Panienko, * Do Ciebie się uciekamy. * Błogosław nas swą ręką.

 

- 9 maja (środa), godz. 17.30: Spotkanie z Biblią. Prowadzi ks. dr Andrzej DEMITRÓW (Dom Katechetyczny przy Katedrze Opolskiej)

- 23 maja (środa), godz. 16.00: Walne Zebranie członków KIK (Dom Katechetyczny przy Katedrze Opolskiej)

- 26 maja (sobota), godz. 16.00: Msza święta sprawowana przez ks. prof. Tadeusza DOLĘ, po niej spotkanie w salce i dyskusja nad Adhortacją apostolską Ojca Świętego Franciszka „Gaudete et Exsultate” (kaplica Domu Księży Profesorów w Opolu, ul. kard. B. Kominka 1a).

> Tekst Adhortacji „Gaudete et Exsultate” można znaleźć m.in. w „Gościu Niedzielnym” nr 16 z 22 kwietnia 2018 r. oraz pod adresem: http://niedziela.pl/artykul/34841/GAUDETE-ET-EXSULTATE.

> Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze KIK odbywa się w auli Katedralnego Domu Katechetycznego w Opolu, II p. w terminie 23 maja 2018 r. o godz. 16.00 (pierwszy termin) i 16.15 (drugi termin). Przypominamy, że uczestnictwo w Walnych Zebraniach Klubu jest prawem każdego członka KIK-u. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Klubu do licznego udziału. Program zebrania obejmuje:

1. Otwarcie Zebrania i powitanie przybyłych. 
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Odczytanie Protokołu z Walnego Zebrania z dnia 26.04.2017 r.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu w roku 2017.
5. Protokół Komisji Rewizyjnej oceniającej działalność w roku 2017.
6. Dyskusja i głosowanie nad Protokołami i Sprawozdaniem.
7.Głosowanie nad udzieleniem ustępującemu zarządowi absolutorium.
8. Wybory nowego zarządu Klubu:
- przyjęcie regulaminu wyborów,
- powołanie Komisji Skrutacyjnej,
- zgłaszanie kandydatów na prezesa zarządu,
- wybory prezesa,
- ogłoszenie wyników wyboru prezesa,
- zgłaszanie kandydatów do zarządu,
- wybory zarządu,
- ogłoszenie wyników wyborów.
9. Wybory nowej Komisji Rewizyjnej:
- zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej,
- wybory Komisji Rewizyjnej,
- ogłoszenie wyników wyborów.
10. Przedstawienie projektu działania i budżetu na rok 2018.
11. Dyskusja i głosowanie nad projektem.
12. Podjęcie uchwał.
13. Rozstrzygnięcie spraw spornych.
14. Komunikaty i wypowiedzi.
15. Zakończenie zebrania.